Toelatingsbeleid

1.Beleid

Aangesien Laerskool Kruinsig (hierna “die Skool”) ‘n openbare skool is met regspersoonlikheid ingevolge die bepalings van artikel 15 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996 (soos gewysig) (hierna “die Skolewet”) waarvan die beheer aan sy beheerliggaam, soos in artikel 16 van die Skolewet, toevertrou is;

Aangesien die beheerliggaam ingevolge artikel 5 van die Skolewet by magte is om onderhewig aan die bepalings van die Skolewet en enige toepaslike provinsiale wet, die Skool se beleid rakende die toelating van leerders tot die Skool en grade by die Skool te bepaal;

Aangesien die beheerliggaam met betrekking tot die kwessie van leerdertoelating tot die Skool of verskillende grade by die Skool op die volgende wetgewing (hierna “die Wetgewing”) let:

 1. (i)die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika vervat in Wet Nr. 108 van 1996 (hierna “die Grondwet”);
 2. (ii)artikel 3(3)(4)(I) en 5 van die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Nr. 27 van 1996 (“NEPA”);
 3. (iii)die Toelatingsbeleid vir Gewone Openbare Skole, deur die Minister van Onderwys in Staatskoerant Nr. 19377 van 19 Oktober 1998 (Kennisgewing Nr. 2432/98) (hierna “Ministeriële Beleid”) gepubliseer; en
 4. (iv)die Wysigingswet op Onderwyswette, Nr. 50 van 2002;

Aangesien die Skool en sy beheerliggaam die betrokke bepalings van die Wetgewing raadpleeg in soverre dit vir hulle geld en bindend is en voorrang geniet bo die mag van die beheerliggaam om die Skool se Toelatingsbeleid te bepaal, en terselfdertyd vasbeslote is om die volle toepassing van die Skool se Toelatingsbeleid binne die perke van die Wetgewing en van tyd-tot-tyd enige ander toepaslike wetgewing, te verseker;

Daarom verklaar die beheerliggaam namens die Skool nou die Skool se beleid vir die toelating van leerders tot die Skool of verskillende grade by die Skool soos volg:

 1. Aansoeke om Toelating tot die Skool

Daar word erken dat:

a          die Departementshoof (Onderwys) (hierna “DH”) en / of amptenare van die departement van onderwys (“DVO”) wat deur die DH gedelegeer is (hierna “die DH-gedelegeerde(s)”), vir die administrasie van leerdertoelating tot die Skool verantwoordelik is; en

b          die DH / die DH-gedelegeerde(s) ‘n registrasieproses vir toelating tot openbare skole moet bepaal sodat leerdertoelating op ‘n tydige en doeltreffende wyse plaasvind.

Daar word beklemtoon dat die DH / die DH-gedelegeerde(s) / die prinsipaal hierdie beleid te alle tye sigbaar, billik en ingevolge die wet in aanmerking moet neem tydens optrede ooreenkomstig paragraaf 1.1 hierbo of die beslissingsproses rakende toelatingsaansoeke.  Die Skool en sy beheerliggaam sal ook van die DH / die DH-gedelegeerde(s) / die prinsipaal verwag om te alle redelike tye volle toegang tot en afskrifte van enige registers of lêers wat as deel van die toelatingsproses gehou word te verkry.

Die Skool en die beheerliggaam sal van die DH / die DH-gedelegeerde(s) / die prinsipaal verwag om die Inligtingsbylae vir beheerliggaamdoeleindes (hierby aangeheg) by die voorgeskrewe aansoekvorm in te sluit en die voltooiing daarvan deur die aansoeker te verseker.

Die Skool en die beheerliggaam sal van die DH / die DH-gedelegeerde(s) / die prinsipaal verwag om te verseker dat aansoekers van die volgende in kennis gestel word en ook skriftelik bevestig dat hulle dit gelees het en begryp:

a          die Skool se Grondwet;

b          die Skool se Taalbeleid;

c          die Skool se Dissiplinêre Beleid en Gedragskode vir Leerders; en

d          hierdie Toelatingsbeleid.

Die Skool en die beheerliggaam onderskryf die siening dat ingevolge die reg en by gebrek aan ‘n hofbevel tot die teendeel, die wettige voog(de) van ‘n minderjarige leerder die uitsluitlike reg het om te besluit by watter skool hulle kind / pleegkind ingeskryf word.  Gevolglik aanvaar die Skool en beheerliggaam geen aansoek tensy dit ingedien word deur die voog(de) van, of die persoon / persone met wettige aanspraak op sorg vir die minderjarige leerder, of ‘n persoon / persone wat skriftelik deur hulle daartoe gemagtig word nie.  Voorts beskou die Skool en die beheerliggaam nougesette nakoming van hierdie benadering as noodsaaklik aangesien dit verseker dat geldige toestemming verleen word vir die behandeling van die leerder in loco parentis, vir die leerder se deelname aan uitstappies, ensovoorts.  Gevolglik word daar van die DH / die DH-gedelegeerde(s) / die prinsipaal verwag om te verseker dat hierdie benadering streng nagekom word.

Die beheerliggaam onderneem om die DH / die DH-gedelegeerde(s) / die prinsipaal in pogings te ondersteun om die persone waarna daar hierbo verwys word aan te moedig om voor die einde van die jaar wat die volgende skooljaar voorafgaan, om die toelating van hulle kinders / pleegkinders aansoek te doen.

Onderhewig aan hierdie beleid vereis die beheerliggaam dat die DH / die DH-gedelegeerde(s) / die prinsipaal leerdertoegang tot openbare skole, waaronder dié Skool, in oorleg met die Skool koördineer, en onderneem die beheerliggaam om opbouende ondersteuning te verleen ten einde te verseker dat alle geskikte leerders toepaslik toelating ontvang.

Waar ‘n leerder of voornemende leerder drie (3) of meer jaar bo die normale, wetsvoorgeskrewe ouderdom vir sy / haar betrokke graad is, of vir die graad waarom daar namens hom / haar aansoek gedoen word, moet die prinsipaal die beheerliggaam raadpleeg oor of die leerder tot ‘n toepaslike graad by die Skool, of ‘n oorbruggingsprogram / bespoedigingsfasiliteit van die distriksdirekteur van die provinsiale departement van onderwys toegelaat moet word, voordat daar op optrede onder die bepaalde omstandighede besluit word.

As ‘n voorvereiste vir enige besluit rakende die toelating van ‘n leerder tot die Skool, vereis die Skool en die beheerliggaam dat die DH / die DH-gedelegeerde(s) / die prinsipaal die volgende bepaling van die Grondwet streng nakom:

“28(2) – ‘n Kind se beste belang is van deurslaggewende belang in elke aangeleentheid wat die kind raak”.

 1. Dissiplinêre Beleid en Gedragskode vir Leerders

Hoewel aansoekers se weiering om die Skool se Dissiplinêre Beleid en Gedragskode vir Leerders te onderskryf, nie die toelating van die leerder tot die Skool kan verhoed nie, sal die Dissiplinêre Beleid en Gedragskode vir Leerders nietemin bindend wees vir die leerder.  Artikel 8(4) van die Skolewet bepaal soos volg:

“Geen bepaling van hierdie Wet stel ‘n leerder vry van die verpligting om die gedragskode van die Skool wat deur sodanige leerder bygewoon word, na te kom nie.”

Aansoekers word aangemoedig om die Skool te ondersteun deur hulleself van die Skool se Dissiplinêre Beleid en Gedragskode vir Leerders te vergewis en die nakoming daarvan deur leerders te verseker.

 1. Skoolgeld

Ouers (soos in artikel 1 van die Skolewet omskryf) se versuim, weiering of onvermoë om skoolgeld te betaal, kan nie die toelating van leerders tot die Skool verhoed nie.

Ingevolge artikel 38 – 41 van die Skolewet, moet ‘n algemene jaarvergadering van die ouers van ingeskrewe leerders by die Skool na dertig (30) dae kennisgewing aan ouers geskied.  By die jaarvergadering besluit die meerderheid van die ouers teenwoordig op die aanvaarding al dan nie van die begroting wat vir die volgende boekjaar deur die beheerliggaam voorberei is.  By dieselfde vergadering kan die meerderheid van stemgeregtigde ouers teenwoordig besluit dat die betaling van skoolgeld verpligtend moet wees, wat die skoolgeldbedrag per leerder per jaar sal wees, en watter maatstawwe sal geld vir algehele of gedeeltelike vrystelling aan ouers wat nie die volle verpligte bedrag of ‘n gedeelte daarvan kan betaal nie.

Ouers wat nie daartoe in staat is om enige gedeelte van die bedrag of die volle bedrag te betaal nie, is daarop geregtig om op die voorgeskrewe vorms by die beheerliggaam om algehele of gedeeltelike vrystelling van die betaling van skoolgeld aansoek te doen.  Sodanige aansoeke moet vertroulik deur die beheerliggaam hanteer word.

Die beheerliggaam sal billik optree en bogenoemde maatstawwe asook die bepalings van die Ministeriële Beleid toepas.  ‘n Afskrif van laasgenoemde sal op versoek aan ouers beskikbaar gestel word.  Ouers wat om vrystelling aansoek doen, kan ‘n opvoeder by die Skool of enige ander persoon vir bystand met die aansoek nader.  ‘n Ouer / ouers wat deur die beheerliggaam se besluit verontreg voel, kan ingevolge die prosedure wat in genoemde regulasies uiteengesit word, by die DH appelleer.

Aansoekers om vrystelling moet egter daarop let dat die gekombineerde jaarlikse inkomste van ouers in berekening gebring word in die besluit of ouers vir vrystelling in aanmerking kom al dan nie.  “Gekombineerde jaarlikse bruto inkomste van ouers” word in regulasie 1 van voorgenoemde regulasies omskryf as –

“die saamgetelde bruto inkomste van al die ouers van ‘n leerder soos in die Wet omskryf…”.

Die Skolewet omskryf “ouer” soos volg –

a          die ouer of voog van ‘n leerder;

b          die persoon met wettige aanspraak op sorg vir ‘n leerder; of

c          die persoon wat onderneem om die verpligtinge van ‘n persoon in paragrawe (a) en (b) ten opsigte van die leerder se opvoeding op skool na te kom.

Dus indien die leerder byvoorbeeld ‘n pa én ‘n ma het, maar by sy / haar tante woon, met ander woorde ‘n persoon na wie daar in (c) hierbo verwys word, sal die gekombineerde bruto inkomste (vóór belasting of aftrekkings) van al drie – d.w.s. die ma, pa én tante – in berekening gebring word wanneer daar oor algehele of gedeeltelike vrystelling van die betaling van skoolgeld beslis word.

Om hierdie rede moet die besonderhede van alle persone wat onder die omskrywing van “ouer” val, in die toelatingsaansoek aan die Skool verskaf word.

Die aansoeker se aandag word voorts op die volgende bepaling van die Skolewet gevestig –

(Artikel 41) – “Die beheerliggaam van ‘n openbare skool kan die betaling van skoolgelde deur ouers wat daarvoor aanspreeklik is…, deur regsproses afdwing.”

Ouers van leerders word aangemoedig om die hoë onderrigstandaard en die goeie skoolfasiliteite en -omgewing in stand te hou deur skoolgeld te betaal en, waar hulle algehele of gedeeltelike vrystelling van die betaling van verpligte skoolgeld ontvang, hulle dienste tot voordeel van die Skool aan die beheerliggaam beskikbaar te stel.

 1. Skooleiendom

Aansoekers se aandag word op die volgende gevestig:

1          Elke leerder by die Skool sal goed omsien na die eiendom van die Skool wat tot sy / haar beskikking gestel word, en sal dit voor of op die datum wat deur enige opvoeder by die Skool aangedui word, aan die Skool terugbesorg.

2          Die ouers van ‘n leerder by die Skool sal aanspreeklik wees vir enige skade aan of verlies van skooleiendom waarvoor die betrokke leerder op sy / haar beurt teenoor die Skool aanspreeklik is.

3          Dit is elke ouer se plig om die Staat en die beheerliggaam van die Skool in die bevordering van ‘n kultuur van respek vir skooleiendom by te staan.

 1. Risiko van Skade of Verlies

Aansoekers word daarop gewys dat die Skool geen aanspreeklikheid aanvaar vir skade aan, die vernietiging of verlies van enige eiendom wat deur die leerder of sy / haar ouer(s) op die Skoolperseel gebring word nie, ongeag wie sodanige skade, vernietiging of verlies veroorsaak, hoe dit veroorsaak word, of dit deur iemand se optrede of versuim veroorsaak word, en of dit opsetlik of weens nalatigheid veroorsaak word.

Die Skool aanvaar geen aanspreeklikheid nie.  Leerders word aangemoedig om na enige eiendom wat op die Skoolperseel gebring word om te sien, en aansoekers en ouers van leerders word aangemoedig om self die nodige versekering teen sodanige skade, vernietiging of verlies uit te neem.

 1. Volgorde van Voorkeur m.b.t Toelatingsaansoeke

Tensy en totdat die DH in oorleg met die beheerliggaam anders besluit, is die natuurlike voedingsgebied van die Skool.  Kempton Park – alle uitbreidings in Kempton Park.

Die Skool is tans ‘n Afrikaansmedium-instelling en beskik dus oor menslike hulpbronne wat hoofsaaklik voorsiening maak vir daardie leerders wie se moedertaal of gekose onderrigtaal die onderrigtaal van die Skool is.

Aangesien die Skool en die beheerliggaam weet dat hulle nie onregverdig teen ‘n leerder mag diskrimineer namens wie ‘n toelatingsaansoek ingedien word nie, en dus geensins voornemens is om te diskrimineer nie, en hoewel hulle graag hulle deel tot leerderonderrig in vennootskap met die Staat wil bydra, begryp hulle dat die Skool nie alle leerders kan inneem nie en dat een of ander vorm van (billike) diskriminasie rakende leerdertoelating onvermydelik is.

Daarom en in die lig van voorgenoemde, is dit die Skool se beleid dat aansoeke in die volgende volgorde van voorkeur hanteer word –

a          Eerstens, aansoeke namens leerders wat bona fide (werklik) saam met hulle ouers (soos in die Skolewet omskryf) binne die natuurlike voedingsgebied van die Skool woon, en wie se moedertaal die onderrigtaal van die Skool is.

b          Tweedens, aansoeke namens leerders wat bona fide (werklik) saam met hulle ouers (soos in die Skolewet omskryf) binne die natuurlike voedingsgebied van die Skool woon, en wie se gekose onderrigtaal (welke keuse deur die ouer(s) op die toelatingsaansoek aangedui word) die onderrigtaal van die Skool is.

c          Derdens, aansoeke namens leerders wie se ouer(s) werklik by ‘n adres binne die natuurlike voedingsgebied van die Skool in diens is, en wie se moedertaal die onderrigtaal van die Skool is.

d          Vierdens, aansoeke namens leerders wie se ouer(s) werklik by ‘n adres binne die natuurlike voedingsgebied van die Skool in diens is, en wie se gekose onderrigtaal (welke keuse deur die ouer(s) op die toelatingsaansoek aangedui word) die onderrigtaal van die Skool is.

e          Vyfdens, aansoeke namens leerders wat buite die natuurlike voedingsgebied van die Skool woon, wie se moedertaal die onderrigtaal van die Skool is, en wat ‘n vak / vakke wil neem wat deur die Skool en nie deur ‘n ander skool nader aan die leerder se woonplek aangebied word nie.

f           Sesdens, aansoeke namens leerders wat buite die natuurlike voedingsgebied van die Skool woon, wie se gekose onderrigtaal (welke keuse deur die ouer(s) op die aansoekvorm aangedui word) die onderrigtaal van die Skool is, en wat graag ‘n vak / vakke wil neem wat deur die Skool en nie deur ‘n ander skool nader aan die leerder se woonplek aangebied word nie.

g          Laastens, aansoeke namens leerders wat buite die natuurlike voedingsgebied van die Skool woon en wie se moedertaal of gekose onderrigtaal die onderrigtaal van die Skool is, op ‘n eerste-kom, eerste-keuse-grondslag.

Nieteenstaande voorgenoemde en in oorleg met die distriksdirekteur, behou die beheerliggaam die reg om oorheersende voorkeur te gee aan broers of susters van leerders wat reeds by die Skool ingeskryf is.

 1. Vereistes

Buiten waar die bepalings daarvan nie in die beste belang van ‘n leerder of ander leerders is nie, sal die beheerliggaam en die Skool die Ministeriële Beleid raadpleeg.

 1. Toelating van Persone sonder Suid-Afrikaanse Burgerskap

Soos per regulasie.

 1. Die Beheerliggaam en die Leerders van die Skool

Daar sal van alle leerders verwag word om hulle pligte na te kom.  Leerders is voorts daarop geregtig om hulle regte uit te oefen en op die handhawing van hulle regte aan te dring.

Die beheerliggaam beskou homself gebonde tot die beskerming van die opvoeders, leerders, ouers en nie-opvoeders van die Skool teen liggaamlike of geestelike geweld in soverre die beheerliggaam by magte is daartoe, en voorts tot die koestering van die liggaamlike, geestelike en morele welsyn van leerders.

Vir hierdie doeleinde –

a          behou die beheerliggaam die reg voor om die dissiplinêre en gedragsrekord van enige voornemende leerder by die Skool te bestudeer, en alle stappe binne sy mag te doen om die toelating van ‘n leerder te verhoed wie se gedrag juis daardie beste belange kan bedreig wat die beheerliggaam genope voel om te beskerm;

b          mag die beheerliggaam die DH om inligting vra en met hom / haar in geding tree oor die wysheid van die toelating van ‘n leerder tot enige graad by die Skool wanneer sodanige leerder ernstig benadeel sal word deur sy / haar onvermoë om op die vereiste vlak vir behoorlike onderrig in daardie graad te kommunikeer of mee gekommunikeer te word;

c          mag die beheerliggaam, gegewe die hulpbronne en omstandighede van die Skool, enige redelik uitvoerbare stappe doen om ‘n gestremde voornemende leerder in die Skool te laat aanpas; en

d          verwag die beheerliggaam dat personeellede, leerders of ouers enige saak by hom sal aanmeld met betrekking tot die misbruik van regte of inbraak op die belange wat die beheerliggaam juis wil beskerm.

 1. Die Ouers en die Skool / Beheerliggaam

Ouers / voogde van leerders word versoek om die aangehegte toestemmingsvorm in te vul ten einde die Skoolpersoneel daartoe in staat te stel om in noodgevalle in die beste belang van die leerder op te tree of die leerder se pyn of ongemak te verlig totdat die “ouer(s)” kan ingryp.

Buiten hulle pligte, het ouers van leerders by die Skool ook verskeie regte.  Ouers het onder andere die reg om geraadpleeg te word rakende die formulering van die Skool se Taal- en Godsdiensbeleid en Dissiplinêre Beleid en Gedragskode vir Leerders, of enige wysigings daaraan.  Hulle word ook genooi om aanbevelings en voorstelle rakende die aanvulling of wysiging van bestaande beleid ter oorweging by die beheerliggaam in te dien.

Ouers word aangemoedig om by al die werksaamhede van die Skool betrokke te raak, aan te bied om lede te word van die beheerstrukture en ondersteuningsgroepe wat die belange van die Skoolgemeenskap dien, en die onderrigproses te ondersteun deur opbouend met opvoeders om te gaan en te verseker dat leerders opgelegde take en huiswerk pligsgetrou en nougeset doen.  Daar word voorts van ouers verwag om te verseker dat hulle kinders behoorlik toegerus is om ten volle aan die onderrigproses deel te neem en dat hulle skool stip op tyd en gereeld bywoon.

 1. Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes

Kinders met LSEN nommers wat kwalifiseer vir spesiale onderwys sal nie by die Skool geakkomodeer word nie, indien dit nie tot die kind se voordeel (emosionele en akademies) is om hier geplaas te word nie.

LSEN leerders word op dieselfde wyse ge-assesseer as leerders sonder leergestremdhede.  Die beginsel word by LSEN leerders gehandhaaf dat die leerders ook die gestelde uitkomste moet bemeester om te vorder.

Departementele goedkeuring vir konsessies moet verkry word en die uitvoering daarvan bly ‘n besluit wat by die Skool berus.  Departementele konsessies word tans slegs tydens eksamens toegepas.

Indien enige departementele konsessie aan die betrokke nuwe leerder toegestaan is by ‘n vorige skool, moet alle dokumentasie van die vorige skool verskaf word voordat daar, tydens eksamens, met die departementele konsessies voortgegaan word.

Indien leerders van gespesialiseerde onderrig instansies teruggeplaas word na die Skool, moet hulle na volledige evaluasie en aanbeveling van die vorige skool terugverwys word.  Alle verslae (akademies en medies), dokumentasie van intervensie en aanbevelings moet die leerder vergesel.

 1. Maksimum Aantal Leerders

Gebaseer inter alia (onder andere) op die aantal opvoeders en die skool se fasiliteite, sal Laerskool Kruinsig nie meer as:

 •     dertig (30) leerders per klas in die Junior fase (Graad 1 – 3) te eniger tyd toelaat;
 •     vyf-en-dertig (35) leerders per klas in die Intermediëre – en Senior fase (Graad 4 – 7) te eniger tyd toelaat; en
 •     een-duisend-een-honderd-en-vyftig (1150) leerders (maksimum leerderkapasiteit) te eniger tyd toelaat tot die skool.
 1. Bepaling van Leerderkapasiteit

Leerders per klas : Formule : Klasgrootte (m²) minus totale getal leerdertafels (m²) en onderwyserstafel (m²) en ander meubels/toerusting soos kaste, minus 2,25m² (ruimte vir opvoeder) ÷ 0,9 m² (bewegingsruimte per leerder) = leerdervermoeë per klas

(SABS 0400-standaarde bepaal dat elke leerder 0,9 m² bewegingsruimte moet hê, en elke opvoeder 2,25 m²)

Die leerderkapasiteit vir Laerskool Kruinsig soos bepaal op 2014-01-01 is n totaal van 960 leerders.

 1. Aansoek Prosedure

Voorkeur sal gegee word aan aansoeke wat fisies by die skool ingedien word, ooreenkomstig die skool se toelatingsbeleid, en as die aansoek aan die skool se toelatingsvereistes voldoen.

2.Kontak vir hierdie beleid

Die voorsitter van die beheerliggaam is die kontak vir navrae aangaande die inhoud van die Toelatingsbeleid.

Hierdie Toelatingsbeleid mag van tyd tot tyd deur die beheerliggaam gewysig, aangevul, verander of aangepas word.

3.Bronnelys

a          Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika vervat in Wet Nr. 108 van 1996

b          Suid-Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996 (soos gewysig)

c          Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Nr. 27 van 1996

d          Toelatingsbeleid vir Gewone Openbare Skole, deur die Minister van Onderwys in Staatskoerant Nr. 19377 van 19 Oktober 1998 (Kennisgewing Nr. 2432/98)

e          Wysigingswet op Onderwyswette, Nr. 50 van 2002

4.Hersienings inligting

Revisie Beskrywing
A Aanvanklike goedkeuring en vrystelling op 12 September 2007
B Hersien deur beheerliggaam op 09 November 2009
C Hersien deur beheerliggaam op 13 Oktober 2014
D Hersien deur beheerliggaam op 21 April 2015
 1. ———————————-

Geteken te Kempton Park op hierdie 22 de dag van April 2015.

________________________                 ________________________

Francois Booyse                                     Johan Kruger

Voorsitter van Beheerliggaam                  Prinsipaal

__________________________

Verteenwoordiger : GDO
Inligtingsbylae

Vereiste inligting vir beheerliggaamdoeleindes bo en behalwe die besonderhede wat ingevolge Ministeriële Beleid, provinsiale beleid of wette verstrek moet word:

1          Die naam, woonadres, werkadres en alle telefoon-, faks- of e-posbesonderhede van elke persoon wat onder die omskrywing van “ouer” in die Skolewet val.

2          ‘n Gewaarmerkte afskrif van enige hofbevel wat voogskap of wettige aanspraak op sorg, of enige soortgelyke reg van die persoon (“ouer”) wat daarop aanspraak maak, bevestig.

3          ‘n Beëdigde verklaring, werkgewersertifikaat, elektrisiteitsrekening of enige ander bewys wat redelikerwys deur die beheerliggaam vereis mag word om ‘n leerder en sy / haar “ouers” se woonplek, of die feit en plek van indiensneming van die leerder se “ouers” te verifier.

4          ‘n Afskrif van ‘n identiteits- of ander dokument wat die identiteit van elke persoon wat onder die omskrywing van “ouer” in die Skolewet val, tot die redelike bevrediging van die beheerliggaam bevestig.

5          Skriftelike magtiging deur die ouer(s) / voog(de) / persoon na wie in punt 2 verwys word, aan enige persoon om hom / haar / hulle in die aansoek om toelating van die leerder tot die Skool of in enige ander aangeleentheid met betrekking tot die leerder te verteenwoordig.

6          Die onderrigtaal wat namens die voornemende leerder gekies word. (Inskrywingsvorm)

7          Besonderhede van enige aanmeldbare siekte waaraan die leerder (moontlik) ly.

8          Besonderhede van enige ernstige oortreding waaraan die leerder deur ‘n hof of enige skool waar die leerder voorheen ingeskryf was, skuldig bevind is.

9          ‘n Voltooide gedragsertifikaat van die skool waar die leerder tans ingeskryf is.

10        Besonderhede van enige toestand van die leerder wat die liggaamlike welsyn van enige ander leerder of personeellid van die Skool kan raak.

11        Besonderhede van enige bepaalde behoeftes wat die leerder mag hê en wat mag aandag verg om die leerder se skoolervaring te maksimaliseer of sy / haar beste belange te bevorder.

12        Besonderhede van enige toestand of omstandighede waarvan die Skool bewus behoort te wees ten einde die beste belange van die leerder en / of enige ander leerders van die Skool te beskerm.

Share This